ชมรมเชื้อราทางการแพทย์ประเทศไทย


ชมรมเชื้อราทางการแพทย์ประเทศไทยก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของแพทย์ นักจุลชีววิทยา เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจด้านเชื้อราก่อโรค มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลวิชาการ การเรียนการสอน งานวิจัย และการบริการด้านข้อมูลทางการแพทย์ด้านโรคติดเชื้อราแก่ประชาชนทั่วไป

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ผู้ให้การสนับสนุน

บทความสำหรับประชาชน