ประวัติชมรมเชื้อราทางการแพทย์ฯ

You are here: Home / ประวัติชมรมเชื้อราทางการแพทย์ฯ

ชมรมเชื้อราทางการแพทย์ประเทศไทย

ชมรมเชื้อราทางการแพทย์ประเทศไทย เกิดจากการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญด้านเชื้อราจากมหาวิทยาลัยของรัฐและโรงพยาบาลเอกชน อันประกอบด้วย คณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์จากหลายสถาบันได้แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนภาคเอกชนได้แก่แพทย์โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ร่วมกันก่อตั้งชมรมเชื้อราทางการแพทย์ประเทศไทย โดยโรงพยาบาลวิชัยยุทธ สนับสนุนสถานที่ตั้งและสถานที่จัดประชุม

ชมรมฯ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้องค์ความรู้ที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ของเชื้อราการแพทย์ ได้แก่ การวินิจฉัยทั้งทางคลินิกและห้องปฏิบัติการ การรักษาโรคติดเชื้อรา ยาต้านเชื้อรา และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการพัฒนาและเผยแพร่ อย่างทันสมัยในหมู่สมาชิกผู้สนใจและประชาชน อันจะนำประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ผู้ป่วยและประเทศชาติ สมาชิกของชมรมฯ ประกอบด้วย แพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์ ทั้งจากมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลทั่วประเทศ

ชมรมเชื้อราทางการแพทย์ประเทศไทย ตั้งเมื่อ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงศมนีย์ มิลินทางกูร เป็นประธานชมรมฯ คนแรก และปัจจุบันประธานชมรมฯ คือ นายแพทย์มนูญ ลีเชวงวงศ์ เพื่อให้เกิดความสะดวกและถูกต้องตรวจสอบได้ ในเรื่องการเงินการบัญชีและภาษี ชมรมฯ ได้เข้าร่วมอยู่ในสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2558

ในช่วงปี พ.ศ. 2552-2562 ได้จัดการประชุมวิชาการ ทั้งหมด 32 ครั้ง มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับชมรมจุลชีววิทยาคลินิกแห่งประเทศไทย และภาควิชาจุลชีววิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย 2 ครั้ง โดยเชิญวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจากหลายสถาบัน นอกจากนี้มีจัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

ชมรมเชื้อราทางการแพทย์ประเทศไทย มีการเชื่อมโยงทำงานร่วมกันกับ Asia Fungal Working Group (AFWG) มีการเชื่อมโยง website ของชมรมกับกลุ่มทำงาน AFWG และร่วมจัดประชุมงาน ISHAM ASIA ในปี พ.ศ. 2563