รายชื่อคณะกรรมการชมรมฯ

รายชื่อคณะกรรมการชมรมฯ

1. พญ.ศมนีย์ มิลินทางกูรที่ปรึกษา
2.นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ประธาน
3.นพ.เมธี ชยะกุลคีรีรองประธาน
4. ดร.อริยา จินดามพรรองประธาน
5.ดร.อังคณา ฉายประเสริฐกรรมการ
6.พญ.สิริอร วัชรานานันท์กรรมการ
7.ดร.พิริยาภรณ์ จงตระกูลกรรมการ
8.ดร.ศรีสุรางค์ ตันติมาวานิชกรรมการ
9.นพ.ชุษณา สวนกระต่ายกรรมการ
10.นพ.ภิรุญ มุตสิกพันธ์กรรมการ
11.นพ.วรพจน์ ตันติศิริวัฒน์กรรมการ
12.นพ.อนุชา อภิสารธนรักษ์ กรรมการ
13.ดร.ณัฏฐนันท์ ปิ่นชัยกรรมการ
14.ดร.ณัฎฐีวรรณ ปุ่นวัน กรรมการ
15.พญ.มาเรีย นิน่า จิตะสมบัติกรรมการ
16.นพ.ประวัฒน์ จันทฤทธิ์กรรมการ
17.พญ.กมลวรรณ จุติวรกุลกรรมการ
18.พญ.พัณณวดี อุปถัมภ์นรากรกรรมการและเลขานุการ